Twee jaar garantie op uw verlichtingsartikel

 • De garantie is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum.
 • De garantie geldt alleen voor zaken op of aan dit consumentenartikel, en niet voor indirect kosten of schade.
 • Tijdens deze periode zal Dijk Natural Collections kosteloos de defecte productonderdelen repareren en/of vervangen, mits:
 • Het product voor normaal huishoudelijk gebruik gebruikt is.
 • De schade geen gevolg is van ondeskundig gebruik, misbruik en/of nalatigheid.
 • Het product alleen binnenshuis en niet in vochtige ruimtes gebruikt is.
 • Er geen veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden.
 • De schade niet veroorzaakt is door overmacht, bijvoorbeeld natuurverschijnselen zoals storm of bliksem.

Wat moet u doen als u aanspraak wilt maken op de garantie?              

 • Meld eventuele problemen met uw product bij de winkel waar u het product gekocht heeft. U dient hen te informeren over de aard van het probleem en de aankoopdatum van het product.
 • Een kopie van uw kassabon moet altijd worden bewaard én overhandigd. De aankoopdatum moet goed zichtbaar zijn.
 • Indien er sprake is van een vervangende onderdeel, zal dit rechtstreeks naar uw huisadres worden verzonden. Als een onderdeel niet direct op voorraad is, zullen wij contact met u opnemen.

Dijk Natural Collections behoudt zich het recht voor om de vervanging of reparatie van het product te beoordelen op basis van de bovengenoemde garantiebepalingen.

Garantiebepalingen zijn een exclusief rechtsmiddel voor de consument en de aansprakelijkheid van Dijk Natural Collections is uitgesloten voor enige incidentele of voortvloeiende schade. De rechten van de consument op dit gebied kunnen van land tot land verschillen, maar voldoen aan de Europese normen en wetgeving.Two year warranty on your lighting item

 • The warranty is valid for a period of two years from the date of purchase.
 • The warranty applies only to issues on or to this consumer item, and not for indirect costs or damage.
 • During this period, Dijk Natural Collections will repair and/or replace defective product parts free of charge, provided that:
 • The product has been used for normal household use.
 • The damage is not a result of improper use, misuse and/or negligence.
 • The product has only been used indoors and not in damp areas.
 • No changes have been made to or on the item by third parties.
 • The damage was not caused by force majeure, for example natural phenomena such as storm or lightning.

What should you do if you wish to make a warranty claim?     

 • Report any problems with your product to the store where you bought the product.You should inform them of the nature of the problem and the purchase date of the product.
 • A copy of your receipt should always be kept and handed over. The purchase date must be clearly visible.
 • If a replacement part is available, it will be shipped directly to your home address. If a part is not immediately in stock, we will contact you.

Dijk Natural Collections reserves the right to assess the replacement or repair of the product based on the above warranty provisions.

Warranty provisions are an exclusive remedy for the consumer and Dijk Natural Collections’ liability is excluded for any incidental or consequential damages. Consumer rights in this area may vary from country to country, but comply with European standards and legislation.